Thk banner handboll foto marcus bjarneroth

Årsmöte 2024 12 juni

Publicerad 2024-05-06 11:08

Styrelsen kallar medlemmarna till Årsmöte i Torslanda HK.

Mötet äger rum i Nordlyckeskolans matsal kl. 18:30 den 12 Juni 2024.

Anmälda deltagare bjuds på fika från 18:00

Rösträtt; Medlem som har betalat medlemsavgift och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Motioner från medlemmar; Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Det innebär att motioner skall vara inskickade till stryelsen@torslandahk.com senast 15 Maj.

Valberedningsens förslag till styrelse; Finns tillgängligt på kansliet from 15 Maj

Årsmöteshandlingar; Finns tillgängliga på kansliet from 24 Maj

Valberednings förslag samt årsmöteshandlingarna mailas även ut till medlemmar som har anmält sig.

Anmälan; Genom att svara https://forms.gle/jGdb6wLF9rYvqnmdA

Föredragningslista;

 • 1.Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 2.Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 3.Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 4.Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 • 5.Fastställande av föredragningslista.
 • 6.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 • 7.Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • 8.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • 9.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • 10.Fastställande av medlemsavgifter.
 • 11.Fastställande av verksamhetsplan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret. Budget skall finnas tillgängligt för medlemmar från och med 31/10 innevarande verksamhetsår.
 • 12.Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • 13.Val av
 • a.föreningens ordförande för en tid av 1 år;
 • b.halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
 • c.en suppleant i styrelsen för en tid av 1 år;
 • d.en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
 • e.tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;
 • f.beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);
 • 14.Övriga frågor.

Väl mött

Md webbshop
Md taik blixten logo
Md adidas
Md frontbilar
Md sponsorer och medlemserbjudanden 1
Md logga kes
Md maxi ica stormarknad logotyp
Md lilleby entreprenad logo
S
Md asfalt
Md klotterj garna
Md logo torslanda trafikskola
Torslanda trafikskola
Md torslanda bilservice
Torslanda Bilservice
Md 140610 stiftelsen dunross
Md hope logo
Md ampiro logo black
Md idrottens bingo logo
Md banner torslanda
Md robusta logo2014 pos 400px liten
Md rr bygg logotype
RR Bygg
Md torslandaockero logo 002
Md sisu
Md s ker trygg webb
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub